Είσοδος Μελών:

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Σ.Ι.Γ.Α.
 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19/Δεκ/2013 |  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/33565/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3169/12-12-2013) ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πιο πρόσφατη εξέλιξη στο θέμα της αδειοδότησης των γυμναστήριων που δίνει επιτέλους λύση στο πρόβλημα που -χρόνια τώρα- ταλαιπωρεί τον κλάδο μας. Μετά από συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του συλλογικού μας οργάνου προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές και υπηρεσίες, πετύχαμε την έκδοση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/33565 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών- Πολιτισμού και Αθλητισμού- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3169/12-12-2013) «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού – Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)», με την οποία απλουστεύεται πλέον η διαδικασία της αδειοδότησης των γυμναστηρίων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση προβλέπεται πλέον η διαδικασία γνωστοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης αθλημάτων με την υποβολή στην οικεία Περιφέρεια ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, τριών υπευθύνων δηλώσεων, του ενδιαφερομένου, του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και διπλωματούχου ηλεκτρολόγου καθώς και του προβλεπομένου στις παρ.1 και 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 219/2006 παραβόλου. Η οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων και το παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής, η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το Γυμναστήριο ή την Αθλητική Σχολή. Κατόπιν τούτου η Περιφέρεια οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο άλλα δικαιολογητικά, κοινοποιεί όμως το έντυπο της βεβαίωσης της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής, εντός πέντε ημερών, στην Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του άρθρου 9 του ΠΔ 219/2006 και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίες προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό επί του συνόλου των Γυμναστηρίων-Αθλητικών Σχολών, που λειτουργούν σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές. Ανάλογη διαδικασία γνωστοποίησης προβλέπεται για την επέκταση/μεταφορά Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο, για τη μεταβίβαση του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για την ανανέωση/επέκταση της λειτουργίας τους. Παρακάτω παραθέτουμε τη σχετική απόφαση όπως έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην οποία είναι συνημμένα και τα υποδείγματα των σχετικών αιτήσεων-βεβαιώσεων.
19/Απρ/2013 |  ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.363/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ύστερα από επίμονες και συνεχείς προσπάθειες και παραστάσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων ( ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ. ), εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία αφορά τη διαδικασία ελέγχου και αδειοδότησης των γυμναστηρίων. Η απόφαση αυτή, βάζει τέλος σε ένα μεγάλο πρόβλημα που συναντούσαν οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής, για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων τους. Όπως είναι γνωστό το άρθρο 8 παράγραφος 4, του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006, προέβλεπε ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου σε δύο αντίγραφα, έπρεπε να είναι θεωρημένα από μηχανικό και επικυρωμένα από το Οικείο Πολεοδομικό Γραφείο. Επίσης η δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για τη χρήση του ως γυμναστήριο, έπρεπε να είναι υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό και επικυρωμένη από το Οικείο Πολεοδομικό Γραφείο. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 363/2013, τόσο για τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου, όσο και η δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για τη χρήση ως γυμναστήριο, δεν χρειάζονται πλέον να είναι επικυρωμένα από το Οικείο Πολεοδομικό Γραφείο, αλλά να είναι μόνο θεωρημένα από πολιτικό μηχανικό. Ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζει ότι εάν παρέλθει αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την κατάθεση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών , στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας, τότε θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερόμενου, έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η άδεια έχει εγκριθεί. Κατωτέρω σας παρουσιάζουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
19/Απρ/2013 |  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999 και του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 είχε εισαχθεί ένα σύστημα αδειοδότησης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών εκμάθησης αθλημάτων όχι μόνο άδικο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και τελείως ανεφάρμοστο, πράγμα που επανειλημμένως είχε καταδειχθεί με δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και διαδοχικές τροποποιήσεις του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος. Με τα πιο πάνω δεδομένα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων (ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ.), τα τελευταία 3 χρόνια κατ’ επανάληψη με διαρκείς παρεμβάσεις και υπομνήματα προς την Πολιτεία, επιζητούσε την έκδοση ενός νέου νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων, το οποίο να είναι λειτουργικό, σύγχρονο και απλό Από τoν περασμένο Ιανουάριο με εντολή του Αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υφυπουργού Γιάννη Ιωαννίδη, συγκροτήθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη σύνταξη νέου νομικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων (ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ.) συνεργάσθηκε στενά και αρμονικά με τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Μαλάτο, σε αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε του καταθέσαμε τις προτάσεις και τις απόψεις του κλάδου για νέο σχέδιο νόμου. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι οι θέσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων υιοθετήθηκαν σχεδόν πλήρως. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το νέο Σχέδιο Νόμου για τα γυμναστήρια το οποίο ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων
17/Απρ/2013 |  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
To νομικό πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και αδειοδότησης των ιδιωτικών γυμναστηρίων σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 219/2006, όπως αυτό ισχύει σήμερα και το οποίο ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Γυμναστηρίων (ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ) κρίνει ως ανεπαρκές, ανεφάρμοστο και αναχρονιστικό.
07/Απρ/2013 |  ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.
Ύστερα από διαβήματα και υπομνήματα διαμαρτυρίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων προς το Υπουργείο Οικονομικών, έγινε δεκτό το αίτημα του και ήδη τα γυμναστήρια εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΠΟΛ 1011/21-1-2013) κάθε χρόνο κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα, τα ΑΦΜ και το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν τα μέλη τους. Τα προβλήματα για τον κλάδο θα ήταν σοβαρά και μεγάλα, αφού τα μέλη των γυμναστηρίων θεωρούσαν ότι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης θα εθεωρούντω τεκμήριο διαβίωσης. Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2013 παρατηρήθηκε αναστάτωση στα γυμναστήρια λόγω και της έκτασης του θέματος που έδωσαν τα ΜΜΕ. Η εξαίρεση των γυμναστηρίων από όλη τη διαδικασία διαβίβασης στοιχείων ήταν μια άκρως θετική τροπή του όλου ζητήματος.Πιο κάτω σας παραθέτουμε την ΠΟΛ 1044/2013 που εξαιρεί τα γυμναστήρια.


1

 
Αναζήτηση γυμναστηρίων ανά περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΑΙΓΑΛΕΩΑΙΓΙΝΑΑΛΙΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑΝΑΒΥΣΣΟΣΑΝΟΙΞΗΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΑΡΤΕΜΙΔΑΑΧΑΡΝΑΙ
ΑΧΑΡΝΕΣΒΑΡΗΒΟΥΛΑΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΒΥΡΩΝΑΣΓΑΛΑΤΣΙΓΕΡΑΚΑΣΓΚΥΖΗ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑΓΛΥΦΑΔΑΓΟΥΔΙΔΑΦΝΗ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΔΡΟΣΙΑΕΛΕΥΣΙΝΑΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΣΖΩΓΡΑΦΟΥΗΛΙΟΥΠΟΛΗΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΛΙΟΝΙΩΑΝΝΙΝΑΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑΚΕΡΑΤΕΑ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΚΗΦΙΣΙΑΚΟΛΩΝΑΚΙΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΚΥΨΕΛΗΚαλαμαριά, ΘεσσαλονίκηΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΜΑΡΟΥΣΙΜΕΓΑΡΑΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΜΟΣΧΑΤΟΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑΝΕΑ ΙΩΝΙΑΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣΝΙΚΑΙΑΠΑΓΚΡΑΤΙΠΑΙΑΝΙΑ
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΠΑΛΛΗΝΗΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΑΤΗΣΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣΠΕΡΑΜΑΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΠΕΥΚΗΡΑΦΗΝΑΡΕΝΤΗΣ
ΡΟΔΟΣΣΑΛΑΜΙΝΑΤΑΥΡΟΣΥΜΗΤΤΟΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΧΑΪΔΑΡΙΧΟΛΑΡΓΟΣ

Copyright Γυμναστήρια Σ.Ι.Γ.Α. | Links